Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Prof. dr. mr. M.J.J. (Maarten) Kunst

Huidige functies

Hoogleraar Criminologie, Universiteit Leiden
Voorzitter Afdeling Criminologie

Eerdere functies (selectie)

Universitair hoofddocent Criminologie, Universiteit Leiden
Opleidingsdirecteur bachelor- en masteropleidingen Criminologie
Lid dagelijks bestuur afdeling Criminologie, Universiteit Leiden

Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
Coördinator masteropleidingen Criminologie, Universiteit Leiden
Voorzitter examencommissie Criminologie, Universiteit Leiden

Promovendus International Victimology Institute Tilburg, Universiteit van Tilburg
Onderzoeker International Victimology Institute Tilburg, Universiteit van Tilburg

Jurist Bezwaar- & Beroepszaken Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Opleidingen

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid, Universiteit van Tilburg 
Bachelor Psychologie, Universiteit van Tilburg 
Doctoraal Nederlands Recht, Katholieke Universiteit Brabant, specialisatie strafrecht

Certificaten (selectie)

Basis Kwalificatie Onderwijs
NIP-basisregistratie
Voorzitten hoorzittingen bezwaarprocedures

Overige (neven-)activiteiten (selectie)

Begeleider diverse promovendi 
Redactielid tijdschrift Stress & Health
Lid Working Group on Victimology van de European Society of Criminology
Reviewer diverse (inter-)nationale tijdschriften op het gebied van Criminologie, Victimologie, Psychologie en Strafrecht

Motivatie

Als criminoloog heb ik veel affiniteit met de werkzaamheden van het Adviescollege levenslanggestraften. Zo moet het college onder meer op basis van het recidiverisico inschatten of de levenslanggestrafte in aanmerking komt voor de start van een re-integratietraject en bij haar beoordeling rekening houden met de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Het inschatten van recidiverisico en slachtofferzorg zijn belangrijke onderwerpen binnen de Criminologie en het onderwijs dat ik verzorg. Ik vind het een grote eer om mijn wetenschappelijke expertise op deze terreinen te mogen inzetten ten behoeve van de werkzaamheden van het Adviescollege en hoop de kennis en ervaring die ik als lid van het college opdoe ook te kunnen aanwenden voor ideeën voor mijn eigen onderzoek en onderwijs.

Benoemingsbesluit(en)

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 mei 2018, nr. 2258987, houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Adviescollege levenslanggestraften

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 15 maart 2022, nr. 3866885, houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Adviescollege levenslanggestraften

naar boven