Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Mr. L. (Larisa) Alwin

Functie

Raadsheer gerechtshof Amsterdam

Eerdere functies

Senior rechter rechtbank Den Haag
Vice-president/senior rechter rechtbank Rotterdam
Rechter rechtbank Rotterdam
Rechter rechtbank Dordrecht
Rechterlijk ambtenaar in opleiding rechtbank Dordrecht
Beleidsmedewerker Parket-Generaal Openbaar Ministerie
Beleidsmedewerker ministerie van justitie (afdeling AA, directie Staats- en Strafrecht en afdeling juridische zaken, directie Politie)

Relevante nevenfunctie

Rechter-plv. rechtbank Den Haag

Eerdere relevante nevenfuncties

Plv. voorzitter commissie bezwaar en beroep (niet ambtenarenzaken), politieregio Hollands-Midden
Lid commissie voor de politieklachten en commissie van toezicht arrestantenzorg, politieregio Hollands-Midden
Lid ombuds- en inspraakcommissie gemeente Leiden

Opleiding

Nederlands recht, universiteit Leiden
Geschiedenis, universiteit Leiden

Motivatie

Mijn afstudeeronderzoek voor de studie geschiedenis ging over de publieke discussie over de ‘Drie van Breda’, die lang de bekendste levenslanggestraften in Nederland waren. Sindsdien hebben de vragen en dilemma’s rond levenslange gevangenisstraf mijn bijzondere belangstelling. Ik heb ook beroepshalve op verschillende manieren te maken gehad met levenslange gevangenisstraf. Daardoor weet ik wat de impact daarvan is, voor alle betrokkenen.

Voor mij is vooral belangrijk dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf ‘Straatsburg-proof’ is: in overeenstemming met de eisen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat betekent dat perspectief van mogelijke terugkeer in de samenleving moet bestaan voor levenslanggestraften. Dat moet wel verantwoord zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met de effecten daarvan op slachtoffers en nabestaanden en met de effecten op de samenleving. Dat vraagt in ieder concreet geval om een zorgvuldige belangenafweging.

In mijn werk als rechter heb ik brede ervaring opgedaan met de toepassing van het EVRM en ook met omvangrijke, complexe zaken waar zwaarwegende belangen op het spel staan. Ik wil die ervaring graag gebruiken om een bijdrage te leveren aan een goede, evenwichtige advisering over levenslanggestraften in het Adviescollege.

Benoemingsbesluit(en)

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 31 augustus 2020, nr. 2976620, houdende benoeming van twee plaatsvervangend leden van het Adviescollege levenslanggestraften

naar boven