Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

mr A.M. (Tony) Rikken

Naam
mr A.M. (Tony) Rikken

Functie
Strafrechter rechtbank Overijssel

Eerdere functies
Onderzoeksambtenaar, waarna unithoofd/zittingsvertegenwoordiger, Raad voor de Kinderbescherming
Beleidsambtenaar, waarnemend afdelingshoofd, gemeente Hellendoorn
Rechter, vice-president, voorzitter meervoudige strafkamer, sectorvoorzitter straf- en bestuursrecht, lid gerechtsbestuur, Arrondissementsrechtbank Almelo
Projectmanager digitalisering strafzaken, Raad voor de rechtspraak

Eerdere relevante nevenfuncties en -activiteiten
Lid dagelijks bestuur Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOSV), portefeuille ten uitvoerlegging van straffen en maatregelen
Lid Coördinerend Beraad Executie
Plaatsvervanger vertegenwoordiger van Raad voor de rechtspraak in Topberaad Executie
Lid Raad van Advies Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), CJIB Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),

Opleidingen
Nederlandse recht, Universiteit Leiden

Motivatie
Zowel in de jaren waarin ik volledig als strafrechter werkzaam was, als in de periode daarna, waarin ik voornamelijk beleids- en bestuurswerkzaamheden verrichtte in de strafrechtpraktijk, ben ik geconfronteerd geweest met de berechting van en vraagstukken rond levenslanggestraften. Het gaat hier altijd om ernstige misdrijven die een grote impact hebben gehad op de samenleving in het algemeen, de slachtoffers en hun nabestaanden in het bijzonder. 

Dat er als gevolg van de beleidswijziging van de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie nu een herbeoordeling komt 27 jaar na de start van de detentie juich ik van harte toe. De wijze waarop dit procedureel is vastgelegd komt mijns inziens tegemoet aan de voorwaarden die EVRM en HR daaraan verbinden. Dat daarbij uitgebreide aandacht is voor de positie en belangen van slachtoffers en nabestaanden spreekt, zeker gezien de vaak extreme aard van de strafbare feiten die ten grondslag hebben gelegen aan de veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf, voor zich.

naar boven