Open navigatie

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Mr. H.W. (Rieke) Samson-Geerlings

Overige nevenfuncties en –activiteiten

Raadsheer plv. bij het Gerechtshof te ‘s Gravenhage 

Eerdere functies

Voorzitter Commissie Samson (belast met onderzoek naar aard en omvang van seksueel misbruik van kinderen die door de rechter in kindertehuizen en pleeggezinnen zijn geplaatst gedurende de periode van 1945 tot 2010) 
Lid van het College van Procureurs-generaal 
Hoofdofficier van Justitie te Utrecht 
Hoofdofficier van Justitie te Dordrecht 
Plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie te Dordrecht 
Advocaat-generaal te Arnhem 
Officier van Justitie 1e klasse te Rotterdam 
Officier van Justitie te Rotterdam 
Substituut Officier van Justitie te Rotterdam 
Rechterlijk ambtenaar in opleiding te Utrecht 
Beleidsmedewerker Culturele zaken, Provincie Overijssel 
Specialismen binnen het OM: Jeugd officier te Rotterdam, Fraude officier te Rotterdam, Fraude- en Milieu officier te Rotterdam, Persofficier te Rotterdam, Milieu AG te Arnhem 

Eerdere relevante nevenfuncties en -activiteiten

Lid van de Raad van Advies van de Inspectie Justitie en Veiligheid
Lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa 
Lid van de Commissie Integer Openbaar Bestuur van Sint Maarten
Bestuurslid van de Otto Gerhard Heldringstichting te Zetten 
Bestuurslid van de Dr. Wouter Laurensstichting “De Dreef” te Wapenveld. 
Voorzitter Commissie seksuele intimidatie Ministerie van Justitie.
Voorzitter Commissie Aanpak zware milieucriminaliteit (binnen OM)
Voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Opsporingsberichtgeving (binnen OM)

Opleidingen

Nederlands recht, Staats- en administratief recht, Rijksuniversiteit Utrecht

Motivatie

Mijn expertise is gelegen in de ruime ervaring in de strafrechtketen. Als lid van c.q. leidinggevende binnen het Openbaar Ministerie (OM) heb ik kennis opgebouwd omtrent strafdoelen en hoe die te bereiken. Verder is mijn motivatie altijd gelegen geweest in compassie met de minderbedeelden in onze maatschappij. Dat kunnen zowel slachtoffers als daders zijn. Het vinden van de juiste balans tussen straffen, het beveiligen van de samenleving  en het bieden van nieuwe kansen is wat mij betreft de kern van een rechtvaardig strafrechtstelsel.

naar boven