Doorgaan naar inhoud

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Begrippen/afkortingen

Begrippen

Casemanager
Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het sturen, ondersteunen of begeleiden van één afzonderlijk iemand of één afzonderlijke casus of een afzonderlijk geval,
Casus
Zaak
Criteria
Normen, redenen, eisen, beslissende kenmerken, maatstaven
Delictgevaarlijkheid
Gevaar in zich dragend (geneigd) om een strafbaar feit te plegen
Detentie
De periode van vrijheidsbeneming vanaf het moment van de inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis voor het feit waarvoor de levenslange gevangenisstraf is opgelegd.
Dossier
Alle documenten (stukken) die op een zaak betrekking hebben
Impact
Uitwerking, invloed, effect
Levenslanggestrafte
Een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf plaatsvindt
Longstay
Verblijfsafdeling voor lange duur (longstay) van TBS-kliniek. Als iemand TBS met dwangverpleging krijgt opgelegd wordt hij opgenomen in een TBS-kliniek. Blijft een terbeschikkinggestelde (tbs’er) ondanks behandeling gevaarlijk voor de maatschappij, dan gaat hij of zij naar een verblijfsafdeling voor lange duur.
Minister
Minister voor Rechtsbescherming
Motiveren
Met redenen onderbouwen
Penitentiair
Met betrekking tot bestraffing
Penitentiaire Inrichting
Gevangenis, strafinrichting
Penitentiaire rechter
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Pieter Baan Centrum
Psychiatrische observatiekliniek voor het gevangeniswezen te Utrecht
Pro Justitia rapportage
Onafhankelijk psychiatrisch onderzoek naar de geestesgesteldheid van verdachten ten tijde van hun tenlastegelegde feiten.
Recidivegevaar
Gevaar van herhaling van strafbaar gedrag, soortgelijk aan het strafbare feit waarvoor de levenslange gevangenisstraf is opgelegd
Rehabilitatie
Resocialisatie en re-integratie tezamen
Re-integratie-activiteiten
Activiteiten die zien op de voorbereiding van een concrete terugkeer in de samenleving, waaronder verlof. Voor deze activiteiten kan een levenslanggestrafte niet eerder in aanmerking komen dan 25 jaar nadat de detentie is aangevangen. 
Activiteiten voor re-integratie vormen een aanvulling op activiteiten voor resocialisatie en richten zich op werk, wonen en de sociale omgeving. Doel van deze activiteiten is het voorkomen van een terugval in misdaad.
Resocialisatie-activiteiten
Activiteiten die in de eerste 25 jaar detentie worden aangeboden in het kader van een zinvolle dagbesteding waarmee het sociaal functioneren wordt bevorderd. Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk beperken van detentieschade.
Staatssecretaris van V&J
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Tbs
Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis.
Victimologie
Victimologie (slachtofferwetenschap of –kunde) is de wetenschappelijke studie van slachtoffers en slachtofferschap.

Afkortingen

ACL
Adviescollege Levenslanggestraften
AVT
Adviescollege Verloftoetsing Tbs
CJIB
Centraal Justitieel Incassobureau
CVOM
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
DJI
Dienst Justitiële Inrichtingen ministerie van Justitie en Veiligheid
EVRM
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
FPC
Forensisch Psychiatrische Kliniek
FPD
Forensisch Psychiatrische Dienst (zie NIFP)
HR
Hoge Raad der Nederlanden
HvB
Huis van Bewaring
iMMO
instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
ISD
Inrichting Stelselmatige Daders (een maatregel om meerderjarige stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting)
J&V
Justitie en Veiligheid
LFPZ
Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg
NIFP
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (in 2006 ontstaan uit een fusie van de Forensisch Psychiatrische Dienst en het Pieter Baan Centrum)
NRGD
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen voor de strafrechtspleging
OM
Openbaar Ministerie
PAAZ
Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
PI
Penitentiaire Inrichting
PPCA
Penitentiair Psychiatrisch Centrum (onderdeel van de toenmalige Penitentiaire Inrichtingen Overamstel te Amsterdam)
RSJ
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
SSR
Stichting Studiecentrum Rechtspleging voor de rechterlijke macht
Tbs
Terbeschikkingstelling
V&J
Veiligheid en Justitie
ZM
Zittende Magistratuur (in tegenstelling tot Staande Magistratuur: openbaar ministerie) of rechtsprekende macht (samen vormen ZM en OM de rechterlijke macht)