Doorgaan naar inhoud

Onafhankelijk, deskundig, zorgvuldig

Samenstelling Adviescollege Levenslanggestraften

Het onafhankelijke Adviescollege levenslanggestraften heeft een multidisciplinaire samenstelling met juristen, gedragsdeskundigen en wetenschappers. De leden van het Adviescollege worden benoemd wegens hun juridische, psychologische of psychiatrische expertise en beschikken hiernaast over een uitgebreide expertise in de strafrechtpraktijk en kennis van de tenuitvoerlegging van straffen. De juristen hebben een achtergrond in de rechterlijke macht of het openbaar ministerie. De gedragsdeskundigen hebben een achtergrond in de forensische psychiatrie en psychologie. De wetenschappers hebben specifieke expertise op het gebied van de positie en belangen van slachtoffers en nabestaanden. De uit te brengen adviezen vragen om deze brede kennis en ervaring binnen het Adviescollege. Het Adviescollege kent op dit moment de volgende samenstelling:

Algemeen voorzitter

Juristen, tevens casusvoorzitters

Psychiaters

Psychologen

Wetenschappers

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

Bureau

Het Adviescollege wordt ondersteund door een Bureau dat bestaat uit twee secretarissen, die tevens hoofd Bureau zijn, een plv secretaris en een juridisch medewerker. Het Bureau is op dit moment als volgt samengesteld:

Bijstand deskundigen

Het Adviescollege kan zich op onderdelen van zijn taak laten bijstaan door personen van wie de deskundige inbreng van belang kan zijn voor de zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming van zijn adviezen.